Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Všeobecná biológia (421A114) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Typ predmetu: povinný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 1.

Semester: 2.

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Odbor: Environmentálne manažérstvo

Počet kreditov: 6

Priebežné hodnotenie: Čiastková písomná skúška

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 2/2, Za semester: 30/30

Cieľ predmetu: Získať základné informácie o organizačnej štruktúre života na našej planéte od bunkovej úrovne, cez druh až po ekosytém a ich základných funkčných biologických princípoch.

Obsah predmetu: Charakteristika stavby a funkcie buniek, základné genetické a fyziologické procesy a prejavy organizmov. Princípy ontogenézy a fylogenézy, rast, rozmnožovanie, vývin a vývoj organizmov. Úrovne organizácie života na Zemi: indivíduum, druh, ekosystém vo funkčnej biologickej jednote. Systém organizmov, ríše a ich základná charakteristika a štruktúra. Zvláštnosti rastlinnej a živočíšnej ríše, hlavný predstavitelia od najnižších organizačných skupín až po človeka. Význam a organizácia ochrany biodiverzity.

Literatúra:

Nečas, O. a kol. : Biologie. 1982.

Baranec, T. a kol.: Systematická botanika. 2004.

Košťál, L. a kol.: Štrukturálna botanika. 2003.

Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, 2003.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání