Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Botanické záhrady a arboréta (421A304) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Typ predmetu: Voliteľný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 2., 4. resp. 5.

Semester: 3., 7., 8. resp. 9.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Odbor: Manažment rastlinnej výroby, Všeobecné poľnohospodárstvo, Záhradníctvo, Záhradná a krajinná architektúra, Biotechnika parkových a krajinných úprav

Počet kreditov: 3

Priebežné hodnotenie: Žiadne

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 0/2, Za semester: 0/30

Cieľ predmetu: Získanie nových poznatkov o organizačnej štruktúre, poslaní a význame botanických záhrad a arborét na Slovensku a v zahraničí.

Obsah predmetu: Charakteristika a organizačná štruktúra botanických záhrad z hľadísk medzinárodnej spolupráce. Botanické záhrady a arboreta na Slovensku a najvýznamnejšie európské a svetové BZ - charakt. Spôsoby udržiavania uchovávania rastlín v BZ, rozširovania zbierok a ich organizácia. BZ ako experimentálna báza a génové banky /ex situ, in situ/. Výskumná, edukačná a osvetová činnosť BZ a jej materiálne, technické a finančné zabezpečenie.

Obsah predmetu: História, súčasnosť a význam botanických záhrad (BZ) a arborét. Charakteristika a organizačná štruktúra botanických záhrad z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Botanické záhrady a arboréta na Slovensku a najvýznamnejšie európské a svetové BZ - charakteristika. Spôsoby udržiavania a uchovávania rastlín v BZ, rozširovania zbierok a ich organizácia. Botanické záhrady ako experimentálne bázy a génové banky (ex situ, in situ) pre kultúrne i ohrozené divorastúce druhy rastlín. V priebehu semestra celodenné exkurzie do niektorých botanických záhrad a arborét na Slovensku.

Literatúra: Mochnacký, S.: Botanické záhrady a arboréta, 1999, SPU Nitra


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání