Uživatel

Návštevy

Linky

Kategórie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Publikácie

2010

Eliáš P. jun. 2010. Kubjatko, František. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 296-297.Eliáš P. jun. 2010. Kostrej, Anton. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 276.Eliáš P. jun. 2010. Maloch, Miloslav. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 335-337.Eliáš P. jun. 2010. Zima, Miroslav. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 577-578.ELIÁŠ P. jun, HAJNALOVÁ M. & ELIAŠOVÁ M. 2010: Historical and current distribution of segetal weed Lolium temulentum L. in Slovakia. Hacquetia 9/1: 151-159. (pdf)ELIÁŠ P. jun., DÍTĚ D., GRULICH V. & ŠUVADA R. 2010: Revision of historical and current distribution of Pholiurus pannonicus (Host) Trin. in Slovakia. Hacquetia 9/2: 177-183. (pdf)ELIÁŠ P. jun., TURISOVÁ I. & ŤAVODA O. 2010: Occurrence of Small flower Hawksbeard (Crepis pulchra L.) in Slovakia. Thaiszia - J. Bot. 20: 127-135. (pdf)ELIÁŠ P. ml., FEHÉR A., DÍTĚ D. & ŠUVADA R. 2010. Recentný výskyt smldníka lekárskeho (Peucedanum officinale) na Slovensku. Bull. Slov. bot. Spoločn. 32(1): 29-35. (pdf)ELIÁŠ P. ml. 2010: Jahňačka najmenšia (Arnoseris minima) na Slovensku: starousadlík alebo prechodný migrant? Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32/2 Suppl. 2: 97-100.ELIÁŠ P. ml., HODÁLOVÁ I. & ŤAVODA O. 2010: Poznámky k určovaniu a rozšíreniu zástupcov rodu Polycnemum (Chenopodiaceae) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spol. 32, Supl. 2: 89-96.ELIÁŠ P. ml., ELIAŠOVÁ M. & HAJNALOVÁ M. 2010. Diverzita burín na súkromných obilných políčkach vo vybraných lazníckych oblastiach Podpoľania. In: ELIAŠOVÁ M. (ed.), Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, p. 37-42.DÍTĚ D., ELIÁŠ P. ml. & MELEČKOVÁ, Z. 2010. Slaniská - zanikajúce refúgia vzácnej flóry v poľnohospodárskej krajine. In: ELIAŠOVÁ M. (ed.), Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, p. 21-26.Dítě D., Eliáš P. ml. & Šuvada R. 2010: Krátky komentovaný prehľad rastlinných spoločenstiev slanísk na Slovensku: súčasný stav. Bull. Slov. Bot. Spol. 32, Supl. 2: 107-112.DÍTĚ D., ELIÁŠ P. jun., ŠUVADA R. & SZOMBATHOVÁ N. 2010. The ecology and the coenotic characteristics of the Pholiuro pannonici-Plantaginetum tenuiflorae in the Pannonian Basin. Phyton Horn: annales rei botanicae 49(2): 293-312. (pdf)DÍTĚ D., ELIÁŠ P. jun. & HRČKA D. 2010. Horské rostliny. Mladá Fronta, Praha, 288 p.DÍTĚ D., ELIÁŠ P. jun., ŠUVADA R., PETRÁŠOVÁ A. & MELEČKOVÁ Z. 2010. Current distribution and stage of community Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae in Slovakia. Thaiszia - J. Bot. 20: 77-86. (pdf)Jureková Z. & Eliáš P. jun. 2010. Repka, Jozef. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 432-433.Kliment J., Eliáš P. jun. & Řehořek V. 2010. Osvačilová, Věra. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.), Osobnosti botaniky na Slovensku. Veda, Bratislava, p. 385-386.MELEČKOVÁ Z., DÍTĚ D., GALVÁNEK D., ELIÁŠ P. & ŠUVADA R. 2010: Is top soil removal a possible way for restoration of Pannonian saline habitats?. Flora, vegetation, environment and land-use at large scale : book of abstracts. Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany, University of Pécs, 2010, p. 65.ŠUVADA R., DÍTĚ D., HRIVNÁK R. & ELIÁŠ P. jun. 2010. Dactylorhiza incarnata group in the Slovak Karst Mts. Thaiszia : J. Bot. 20(1): 1-15. (pdf)2009

ELIÁŠ P. jun., HÁJEK M. & HÁJKOVÁ P. 2009: A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64(4): 684-686. (pdf)ELIÁŠ P. jun., DÍTĚ D. & ŠUVADA R. 2009. Contribution to recent occurrence and phytosociology of Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Slovakia. Flora Pannonica. 7: 41-47. (pdf)Eliáš P. jun. 2009: First record of Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Slovakia. Thaiszia - J. Bot. 19: 21-25. (pdf)Eliáš P. ml. (ed.) 2009: Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. bot. Spoločn. 31(1): 105-110.Eliáš P. ml. (ed.) 2009: Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. bot. Spoločn. 31(2): 117-121.DÍTĚ D., ELIÁŠ P. jun. & ŠUVADA R. 2009: The current distribution and status of community Puccinellietum limosae in Slovakia. Thaiszia - J. Bot. 19: 63-70. (pdf)IVANIŠOVÁ K., BARANEC T. & ELIÁŠ P. jun. 2009. Study of reproductive biology of two dwarf almond populations (Amygdalus nana) in Slovakia. Acta Pruhoniciana 93: 59-62. (pdf)2008

ELIÁŠ P. jun. 2008: Fumana (Dunal) Spach. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, s. 49-53.ELIÁŠ P. jun. 2008: Thladiantha Bunge. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, s. 193-196.ELIÁŠ P. jun. 2008: Ecballium A. Richard. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, s. 196-198.ELIÁŠ P. jun. 2008: Bryonia L. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, s. 198-207.ELIÁŠ P. jun. 2008: Lagenaria Ser. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, s. 234-236.ELIÁŠ P. jun., DÍTĚ D. & SÁDOVSKÝ M. 2008. Recent stage of chosen plant associations from classes Thero-Suaedetea Vicherek 1973 and Crypsidetea aculeatae Vicherek 1973 in Slovakia. Kitaibelia 13(1): 158.ELIÁŠ P. jun., DÍTĚ D., GRULICH V. & SÁDOVSKÝ M. 2008: Distribution and communities of Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides in Slovakia. Hacquetia 7(1): 5-20. (pdf)Eliáš P. jun., Dítě, D., Grulich V. & Šuvada R. 2008. Occurrence of Camphorosma annua in Slovakia: past and present. Flora Pannonica 6: 117-126. (pdf)DÍTĚ D., ELIÁŠ P. jun. & SÁDOVSKÝ M. 2008: Camphorosmetum annuae Rapaics ex Soó 1933 - vanishing plant community of saline habitats in Slovakia. Thaiszia : J. Bot. 18: 51-64. (pdf)LABUDA R., ELIAS P. jr., SERT H. B. & STERFLINGER K. 2008: Alternaria jesenskae sp. nov., a new species from Slovakia on Fumana procumbens (Cistaceae). Microbiol. Res. 163: 208-214. (pdf)SZOMBATHOVÁ N., ELIÁŠ P. jnr, DÍTĚ D. & MACÁK M. 2008. Soil properties and vegetation on saline-sodic soil in the Nature Reserve Mostová. Folia Oecol. 35: 60-66. (pdf)ELIÁŠ P. ml., KIRÁLY G. & SÁDOVSKÝ M. 2008: Potočnica lekárska (Nasturtium officinale) na Podunajskej nížine. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30(1): 57-60. (pdf)2007

Eliáš P. ml. & Ťavoda O. 2007: Poznámky k výskytu niektorých adventívnych zástupcov čeľ. Cucurbitaceae na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 53-62. (pdf)Eliáš P. jun., Eliáš P. sen. & Baranec T. 2007: The new red list of Slovak endangered weeds. In: P. Eliáš jun. (ed.), Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007, p. 23-28. (pdf)Eliáš P. jun. 2007: Rye brome (Bromus secalinus L.) in Slovakia. In: P. Eliáš jun. (ed.), Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007, s. 68-71. (pdf)Eliáš P. ml. (ed.) 2007: Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 87 p.Ďurišová, Ľ., Eliáš, P. jun., Baranec, T. 2007: Reproductive biology of Vaccinium uliginosum at the Klinské rašelinisko National Nature Preserve (north-western Slovakia). Acta horticulturae et regioculturae - special issue, 10: 6-8.Hunková E., Brestič M., Ďatko M., Baranec T. & Eliáš P. jun. 2007: Rastlinné indikátory aridizácie prostredia a ich potenciál pre využitie v technológiách. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 : sborník příspěvků, Praha-Ruzyně, 21.3 - 22.3. 2007. Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, p. 503-506.2006

Eliáš P. jun. 2006: Contributions to the taxonomy and distribution of Cow cockle (Vaccaria hispanica) in Slovakia. Acta fytotechnica et zootechnica 9(4): 96-99. (pdf)Eliáš, P. jun., 2006: Ľanolistník Dollinerov (Thesium dollineri) rastie v aj Strážovských vrchoch. Rosalia (Nitra) 18: 29-32.Eliáš P. ml. 2006: Mätonoh mámivý (Lolium temulentum) stále rastie v Pieninách (severné Slovensko). Bull. Slov. bot. Spoločn. 28: 77-79. (pdf)Eliáš P. jun., Ťavoda O. & Baranec T. 2006: Fumana procumbens - a vulnerable species of Slovak flora. Biosozologia, Bratislava, 4: 60-69. (pdf)Devánová K., Eliáš P. jun. & Kresáňová K. 2006: Nové poznatky o výskyte ohrozených rastlinných druhov agrocenóz v CHKO Biele Karpaty. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Supp. 1: 103-112.Dítě D., Eliáš P. jun. & Király G. 2006: Dactylorhiza lapponica (Laest ex Hartm.) Soó - a new taxon for Hungary. Flora Pannonica 4: 93-99. (pdf)Dítě D., Havránek P., Grulich V. & Eliáš P. jun. 2006: Nové lokality rosičky anglickej (Drosera anglica) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Supp. 1: 113-117.SÁsik R. & EliÁŠ P. Jr. 2006. Rhizome regeneration of Fallopia japonica (Japanese knotweed) (Houtt.) Ronse Decr. I. Regeneration rate and size of regenerated plants. Folia Oecologica 33(1): 57-63. (pdf)Zlacká S., Sádovský M., Dítě, D. & Eliáš P. ml. 2006: Súčasné poznatky o výskyte a cenologických väzbách Schoenoplectus supinus (Cyperaceae) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 149-158. (pdf)2005

ELIÁŠ P. jun. 2005: Nové lokality ohrozených druhov Minuartia glaucina a Phelipanche arenaria na západnom Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 27: 85-89. (pdf)ELIÁŠ P. jun. & BARANEC T. 2005: Occurrence of some rare weeds on the territory of Slovakia. Thaiszia - J. Bot. 15, Suppl. 1: 35-43. (pdf)Eliáš P. jun. & Dítě D. 2005: Nová lokalita jazýčkovca jadranského (Himantoglossum adriaticum Baum.) na Slovensku. Ochr. Prír. (Banská Bystrica) 24: 125-127.Eliáš P. jun. & Sádovský M. 2005: Súčasný stav vybraných biotopov psamofytnej vegetácie na juhozápadnom Slovensku. In: ZIMA M., BOLEČEK P. & OMELKA R. (eds.), Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni, PriF. UKF, Nitra, p. 121-123.ELIÁŠ P. jun., BARANEC T. & IKRÉNYI I. 2005: Rare Camelina weeds (Brassicaceae) in Slovakia. XVII. International Botanical Congress, Vienna, p. 401.ELIÁŠ P. jun., HAJNALOVÁ M. & PAŽINOVÁ N. 2005: Floristic composition of Triticum monococcum fields in Transylvania (Romania): preliminary results. International scientific conference „Traditional Agroecosystems", Nitra, September 19 - 21, 2005, in press.BARANEC T., ELIÁŠ P. jun., KRCHŇAVÁ R. & RAKOVSKÁ M. 2005: Reprodukčná biológia niektorých ohrozených druhov flóry Slovenska. In: ZIMA M., BOLEČEK P. & OMELKA R. (eds.), Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie 4. BIOLOGICKÉ DNI, PriF UKF: Nitra, p. 202-203.BARANEC T., KRCHŇAVÁ R. & ELIÁŠ P. jun. 2005: Taxonomy and reproductive biology of Cerasus fruticosa (Rosaceae) in Slovakia. XVII International Botanical Congress, 17-23 July 2005, Vienna, Austria, p. 400, Vienna.HAJNALOVÁ M., ELIÁŠ jun., P. & PAŽINOVÁ N. 2005: Ancient crop in modern wold? Traditional non-industrial cultivation methods and use of einkorn (Triticum monococcum) in modern Transylvania (Romania). International scientific conference „Traditional Agroecosystems", Nitra, September 19 - 21, 2005, in press.Průša D., Eliáš P. jun., Dítě D. et al. 2005: Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky. Computer Press, Brno, 328 p. (ukážka)2004

ELIÁŠ P. jun. 2004: New locality of critically endangered plant species Rosa arvensis in Slovakia. Biosozologia, Bratislava, 2: 30-33. (pdf)ELIÁŠ P. ml. & ELIÁŠ. P. st. 2004: Nová lokalita Gentiana pneumonanthe L. v pohorí Tríbeč. Rosalia 17: 19-22.ELIÁŠ P. ml. 2004: Devätorka rozprestretá (Fumana procumbens) v pohorí Tríbeč. Rosalia 17: 13-17.ELIÁŠ P. ml., DÍTĚ D. & SÁDOVSKÝ M. 2004: Floristické poznámky z juhozápadného Slovenska. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26:105-110.BARANEC T. & ELIÁŠ P. ml. 2004: Taxonómia a chorológia rodu Cotoneaster na území Nízkych Tatier. In: Jasík M. et al. (eds.), Príroda Nízkych Tatier 1., ŠOP SR - Správa NAPANT, p. 101-106.BARANEC T., ŠTRBA P. & ELIÁŠ P. jun. 2004: Study of the diversity of some high mountain threatened species in Slovakia. In: PUCHALSKI J. (ed.), Biodiversity conservation and ecological education - the challenges in the united Europe, Cieszyn, p. 45.BARANEC T., ELIÁŠ P. jun. & KRCHŇAVÁ R. 2004: Study of the diversity of some xerophilous threatened species in Slovakia. In: Puchalski J. (ed.), Biodiversity conservation and ecological education - the challenges in the united Europe, Cieszyn, p. 46.DÍTĚ D., ELIÁŠ P. ml. & SÁDOVSKÝ M. 2004: Recentný výskyt halofytov v Liptovskej a Spišských kotlinách (severné Slovensko). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, Supl. 10: 117-121. (pdf)SÁDOVSKÝ M., ELIÁŠ P. jun. & DÍTĚ D. 2004: Poznámky k rozšíreniu a cenológii vybraných druhov halofilných rastlín na juhozápadnom Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, Supl. 10: 122-126. (pdf)SÁDOVSKÝ M., ELIÁŠ P. jun. & DÍTĚ D. 2004: Historické a súčasné rozšírenie slaniskových spoločenstiev na juhozápadnom Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, Supl. 10: 127-129. (pdf)2003

ELIÁŠ P. jun. 2003: Camelina microcarpa L. in Slovakia. Acta Fytotechnica et Zootechnica 6(3): 57-61. (pdf)ELIÁŠ P. ml., BARANEC T. & ELIÁŠOVÁ M. 2003: Môžu byť aj buriny vzácne a ohrozené? In: Húska, J. (ed.), Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Nitra: SPU, p. 285-287.ELIÁŠ P. ml., DÍTĚ D. & SÁDOVSKÝ M. 2003: Poznámky k rozšíreniu Cladium mariscus na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 109-114. (pdf)ELIÁŠ P. jun., LABUDA R. & BARANEC T. 2003: Fungal infection of Fumana procumbens seeds at Southwestern Slovakia. In: GERGELY S. (ed.), Lippaj János & Ormos Imre & Vas Károly International Scientific Symposium, Budapest 2003, p. 173.ELIÁŠ P. ml., GALVÁNEK D. & KOŠŤÁL J. 2003: Nové lokality prerastlíka prútnatého (Bupleurum affine) v Strážovských vrchoch. Rosalia 16: 32-34.ELIÁŠ P. ml., DÍTĚ D. & SÁDOVSKÝ M. 2003: Rastie Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla na Slovensku? Ochr. Prír., Banská Bystrica, 22: 23-26. (pdf)BARANEC T. & ELIÁŠ P. ml. 2003: Invenčný prieskum ohrozených druhov flóry Slovenska z aspektu ich využitia ako genetické zdroje. In: Benediková D. (ed.), Hodnotenie genetických zdrojov rastlín, Piešťany: VÚRV, p. 115-117.SÁDOVSKÝ M. & ELIÁŠ P. ml. 2003: Súčasné poznatky o výskyte Iris spuria L. na Slovensku. Ochr. Prír., Banská Bystrica, 22: 5-11. (pdf)2002

ELIÁŠ P. jun. 2002: Camelina Crantz. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska V/4, Veda Bratislava, p. 566-588.ELIÁŠ P. jun. 2002: Cheiranthus L. In: Goliašová, K., Šípošová, H. (eds.), Flóra Slovenska V/4, Veda Bratislava, p. 257-258.ELIÁŠ P. jun. 2002: Lobularia Desv. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska V/4, Veda Bratislava, p. 493-495.ELIÁŠ P., sen. & ELIÁŠ P. jun. 2002: Diplotaxis D.C. In: Goliašová K., Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska V/4, Veda Bratislava, p. 680-687.ELIÁŠ P. ml. & BARANEC T. 2002: Komparatívna analýza populácií Fumana procumbens na juhozápadnom Slovensku. In: Mlezivová R. (ed.), Zborník príspevkov zjazdu ČBS, Lednice, p. 88-89.ELIÁŠ P. ml., BARANEC T. & Dolejšiová K. 2002: Ekologické faktory a reprodukčná biológia Empetrum hermaphroditum vo Fatre. Mathias Belius Univ. Proc., Biological Series, vol. 2, No. 1, Supplementum, p. 253.ŠTRBA P., BARANEC T. & ELIÁŠ P. ml. 2002: Priestorová štruktúra populácie Arctous alpina (L.) Nied. v Západných Karpatoch. In: JANČOVÁ A. (ed.), Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Biologické dni, FPV UKF, Nitra, p. 140-141.

2001

ELIÁŠ P. ml. & ELIÁŠOVÁ M. 2001: Nová lokalita Iris spuria L. na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 91-94.Eliáš P. ml., Baranec T. & Dolejšiová K. 2001: Reprodukčná biológia Empetrum hermaphroditum v NPR Chleb (NP Malá Fatra). In: Batiz E. & Baranec T. (eds.), KITAIBELOVE BOTANICKÉ DNI „A Kárpát-medence flórájának megörzése ex situ". SPU, Nitra, p. 24-25.2000

ELIÁŠ P. jun. 2000: Ďalšia nová lokalita Teucrium scorodonia v pohorí Tríbeč. Rosalia (Nitra) 15: 75-77.ELIÁŠ, P. jr. & BARANEC, T. 2000: Population and reproductive biology of Fumana procumbens in Čenkovská step natural preserve. In: Lippaj János & Vas Károly International Scientific Symposium, Budapest, p. 73.

ELIÁŠ P. jun., BARANEC T. & ŠTRBA P. 2000: Populačná biológia ohrozených rašeliniskových druhov Empetrum nigrumVaccinium uliginosum na severozápadnom Slovensku. In: ELIÁŠ P. (ed.), Plant Population Biology VI. Bratislava-Nitra: Sekos, 2000.BARANEC T., ELIÁŠ P. jun. & ŠTRBA P. 2000: Endangered species and invasions of alochtonous and autochtonous species. In: ELIÁŠ P. (ed.), Invázie a invázne organizmy III. Bratislava-Nitra: SCOPE, p. 4.BARANEC T., ELIÁŠ P. jr., ŠTRBA P., ĎURIŠOVÁ Ľ. & VEREŠČÁK M. 2000: Výskum ohrozených druhov autochtónnej dendroflóry Slovenska. In: Lipták J. & Lukáčik I. (eds.), Arboréta - premenlivosť a introdukcia drevín. Zvolen: LVÚ, 2000, p. 143-144.1999

ELIÁŠ P. ml., BARANEC T. & ĎURIŠOVÁ Ľ. 1999: Štúdium populačnej a reprodukčnej biológie druhu Empetrum nigrum L. v PR Rudné (CHKO Horná Orava). In: Leskovjanská A.(ed), 7.zjazd SBS, Podlesok, p. 231.BARANEC T., ĎURIŠOVÁ Ľ. & ELIÁŠ P. jun. 1999: Population and reproductive biology of some mountains species in the West Carpathians (Slovakia). XVI International Botanical Congres, St.Louis, p. 504.BARANEC T., ĎURIŠOVÁ Ľ. & ELIÁŠ P. ml. 1999: Reprodukčná a populačná

biológia ohrozených rašeliniskových druhov z čeľadí Empetraceae, Ericaceae a Vacciniaceae. In: Šefer J. & Stanová V. (eds.), Rašelinská Slovenska, Daphne, Bratislava, p. 27-32.BARANEC T., ELIÁŠ P. ml. & IKRÉNYI I. 1999: Možnosti praktického využitia autochtónnej flóry Západných Karpát. Plant Genetic Resources 1998, SPU, Nitra

p. 117.ĎURIŠOVÁ Ľ., BARANEC T. & ELIÁŠ P. ml. 1999: Poznatky zo štúdia reprodukčného procesu Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel vo Velickej doline (Vysoké Tatry). In: Leskovjanská A. (ed), 7. zjazd SBS, Podlesok, p. 228.1998

ELIÁŠ P. jun. & BARANEC T. 1998: Štruktúra populácie Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. vNPR Čenkovská step. In: ELIÁŠ. P. (ed.): Populačná biológia rastlín V., Nitra, p. 123-128.

BARANEC T. & ELIÁŠ P. jun. 1998: Reprodukčná biológia druhov rodu Empetrum v Západných Karpatoch. In: Benčaťová B. & Hrivnák R. (eds), Rastliny a človek, Zvolen, p. 41.BARANEC T., ELIÁŠ P. jun. & MACKOVÁ D. 1998: Populačná biológia niektorých ohrozených druhov flóry Slovenska. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Biologické dni, FPV UKF v Nitre, p. 83-84.BARANEC T., ĎURIŠOVÁ Ľ., ELIÁŠ P. jun., KOŠŤÁL J. & KOŠŤÁL L. 1998: Reproductive biology of some endangered species from families Ericaceae and Vacciniaceae. In: Zima M. & Lacko-Bartošová M. (eds.), Short communications volume II., Fifth ESA Congress, Nitra, p. 265-266.BARANEC T., ĎURIŠOVÁ Ľ, Kuna R. & ELIÁŠ P. jun. 1998: Reproductive biology of some endangered species in west Carpathian and north Panonian region. In: Lippaj János & Vas Károly International Scientific Symposium, Budapest, p. 2-3.

print Formát pre tlač

Translation

Vyhledávání