Uživatel

Návštevy

Linky


Hlavné smery vo výskumnej práci:

Cytologická analýza rastlinných buniek vystavených pôsobeniu intenzifikačných faktorov prostredia a účinok vybraných pesticídov na priebeh delenia buniek u kultúrnych rastlín. Submikroskopická analýza pôsobenia vybraných pesticídov na jednotlivé bunkové organely (jadro, endomembránový systém, mitochondrie a plastidy).

Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska.

Cytoembryologickými metódami detailne objasňovať proces generatívnej reprodukcie ohrozených druhov flóry Slovenska (Ledum palustre, Vacinium uliginosum, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Teucryum scorodonia, Crataegus spp.). Získavanie komplexnejších informácií o populačnej a reprodukčnej biológii druhov Empetrum nigrum, Arctous alpina, Arctostaphylos uva-ursi, Fumana procumbens, Vaccinium uliginosum a lokálnych populácií taxónov rodu Crataegus na rozhraní panónskej a karpatskej fytogeografickej oblasti. Získané výsledky sú pre skúmané taxóny v Stredoeurópskej oblasti originálne.

Výskumná problematika nadväzuje na medzinárodný program ochrany génových zdrojov IUCN (Kew, G. Britain) ako aj na riešenie národných programov s problematikou ochrany genofondu rastlín. Je zameraná na dôkladné poznanie biológie ohrozených druhov flóry Slovenska a jeho ekocenologických vzťahov.

 


Translation

Vyhledávání